Уряд планує монетизувати не тільки субсидії, а й пільги

 

 

Уряд Ук­ра­їни пла­нує пос­ту­по­во мо­не­ти­зу­ва­ти всі іс­ну­ючі піль­ги — за прик­ла­дом мо­не­ти­за­ції ко­му­наль­них суб­си­дій. Про це й­деться на сай­ті Ше­пе­тівсь­кої РДА. Да­на ін­форма­ція проз­ву­ча­ла під час ін­терв’ю агентству «Ін­терфакс-Ук­ра­їна» за учас­ті Прем’єр-мі­ніс­тра Ук­ра­їни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Та­кож він на­го­ло­сив, що мо­не­ти­за­ція суб­си­дій — це не ек­спе­ри­мент, а фун­да­мен­таль­ний про­ект, який важ­ли­во про­дов­жу­ва­ти.

— У ми­ну­ло­му ро­ці ми зро­би­ли ре­єстр суб­си­ді­ан­тів… Дру­ге, що ми ре­алі­зу­ва­ли — з 1 січ­ня по­ча­ли мо­не­ти­зу­ва­ти суб­си­дію всім, хто її от­ри­му­вав впер­ше, — ска­зав Во­ло­ди­мир Грой­сман. — Це не мож­на за­вер­шу­ва­ти. Да­лі у нас на чер­зі мо­не­ти­зу­ва­ти всі піль­ги.

 

Гла­ва Уря­ду та­кож від­зна­чив, що по­га­ної ста­тис­ти­ки неп­ла­те­жів — че­рез мо­не­ти­за­цію суб­си­дій — не­має.

— Па­ні­ке­ри на­ма­га­ють­ся це нак­ру­чу­ва­ти (те­му неп­ла­те­жів). Але це гро­ші лю­дей, і не тре­ба за лю­дей ви­рі­шу­ва­ти, ку­ди ці гро­ші ді­ва­ти. Спо­жи­вач бу­де на­ма­га­ти­ся бе­рег­ти ці кош­ти, за­ощад­жу­ва­ти, еко­но­ми­ти, щоб за­ли­ши­ти час­тинку цих гро­шей со­бі, — до­дав Прем’єр-мі­ністр.
Джерело: «День за днем»

 

 

Вам може бути цікаво

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *